...
کلاس های علوم و آزمایشگاهی

جهت آموزش اثربخش علوم تجربی حتما"بایداز فعالیت هاای عملی وآزمایشگاهی استفاده شود ، تا ضامن تقویات سااخت شناختی دانش آموزان زمینه یادگیری مهارت های علمای ززم فرا هم آید. انجام این فعالیت ها یکای از ماوثرترین و بهتارین کیفیت های یادگیری را در کالس فراهم می نماید . به منظور توسعه ی عینی سازی موضوعات یاادگیری وافازایش تواناایی اندیشیدن وپرورش تفکر خالق و تقویت اعتمااد باه نفاس در بین دانش آموزان وزیربنایی کردن فعالیت های آزمایشاگاهی از پایه های تحصیلی پایین تر ضروری...

...
انجام مانور زلزله

انجام مانور زلزله

...
بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی...

آغاز سفر مهیج و دوست داشتنی کویر منتظر خبر های بعدی ما باشید...

...
برگزاری مراسم روز دانش آموزش

برگزاری مراسم روز دانش آموزش

...
برگزاری اردوی مادر و دختر

برگزاری اردوی مادر و دختر

...
شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی