کسب مقام کشوری در جشنواره ایده های برتر دانش آموزی توسط دانش آموزان عزیز هلیا کتابی و ملیکا مالکی

کسب مقام کشوری در جشنواره ایده های برتر دانش آموزی توسط دانش آموزان عزیز هلیا کتابی و ملیکا مالکی