برگزاری صبحگاه با موضوع مانور زلزله و خود کنترلی

برگزاری صبحگاه با موضوع مانور زلزله و خود کنترلی