برپایی بازارچه کسب و کار با هدف آموزش دانش آموزان در زمینه کسب و کار مستقل

برپایی بازارچه کسب و کار با هدف آموزش دانش آموزان در زمینه کسب و کار مستقل