آزمون های واحد متوسطه یک

آزمون های هفتگی:

آزمونهای هفتگی هر شنبه اول وقت به صورت تستی از دانش آموزان گرفته می شود.این آزمون شامل 4 درس بوده که دو درس آن تخصصی و دو درس دیگر عمومی می باشد آزمون به صورت تستی می باشد و با هدف ارزشیابی دروس تدریس شده در هفته گذشته برگزار می گردد.

آزمون های ایده:

آزمون های  داخلی هدی که از بانک سوالات طراحی می گردد و 7 درس اصلی را مورد ارزشیابی قرار می دهد. این آزمون تستی بوده و دارای نمره منفی می باشد تا دانش آموز با اصول و تکنیک های تست زنی آشنا گردد.

آزمون های هماهنگ:

آزمون های تستی هماهنگ که جامعه آماری بالایی دارد و سوالات آن توسط گروهی خارج از مدرسه طراحی می گردد.

تحلیل آزمون :

بررسی و حل دوباره سوالات آزمون توسط دبیر برای دانش آموزان جهت تحلیل و رفع خطاها در حل سوالات

 

گزارش تصویری