کلاس های علوم و آزمایشگاهی

جهت آموزش اثربخش علوم تجربی حتما"بایداز فعالیت هاای

عملی وآزمایشگاهی استفاده شود ، تا ضامن تقویات سااخت

شناختی دانش آموزان زمینه یادگیری مهارت های علمای ززم

فرا هم آید. انجام این فعالیت ها یکای از ماوثرترین و بهتارین

کیفیت های یادگیری را در کالس فراهم می نماید . به منظور

توسعه ی عینی سازی موضوعات یاادگیری وافازایش تواناایی

اندیشیدن وپرورش تفکر خالق و تقویت اعتمااد باه نفاس در

بین دانش آموزان وزیربنایی کردن فعالیت های آزمایشاگاهی از

پایه های تحصیلی پایین تر ضروری به نظر می رسد، به طوری

که این مهارت ها،ملکه ی ذهن گشته ودر مقاطع بازتر نیاز باه

یادگیری فراگیر کمك موثرتری می نماید. بدون شاك فعالیات

های عملی واجرای آزماایش ،نقاش زیربناایی در درم عمیا

مفاهیم داردومثال چینی:» می شنوم فراموش می کنم، مای بیانم

به یاد می آورم ،انجام می دهم می فهم« به خوبی بیانگر نقاش

واهمیت فعالیت های عملی در یادگیری مفهومی می باشد.