تدریس به روش کاوشگری در مجتمع آموزشی هدی

تدریس به روش کاوشگری

در این روش تدریس ابتدا دانش آموزان با یک مسئله مواجه می شوند و برای حل آن ابتدا به صورت فردی و سپس به صورت گروهی طراحی انجام می دهند.

سپس با وسایلی که در اختیار آنها قرار داده می شود طرح خود را ساخته و سپس آن را مورد آزمایش قرار می دهند و اصلاح می‌کنند.

دست سازه نهایی دانش آموزان به مسابقه گذاشته می‌شود و دانش‌آموزان به نقاط ضعف و قوت دست سازه ها پی می برند.

در مرحله بعد از هر گروه یک نفر دست سازه گروه خود را ارائه می دهد و دست سازه به نقد و بررسی گذاشته می شود.

در نهایت دانش آموزان مطالبی را که یاد گرفته اند به صورت گزاره علمی می نویسند.