برگزاری اردوی مجازی به  مدینه به مناسبت  تولد حضرت محمد(ص)

برگزاری اردوی مجازی به  مدینه به مناسبت  تولد حضرت محمد(ص)