بوي عرفان و دعا در كوچه پس كوچه هاي شهر ، مي پيچد و فصلي نو آغاز ميشود...  

بوي عرفان و دعا در كوچه پس كوچه هاي شهر ، مي پيچد و فصلي نو آغاز ميشود...                      

           فصلي سرشار از باران مغفرت كه لحظه هاي نوراني اش، به زمزمه دعاي سحر و نيايش افطار، زلالتر مي شود...        

          خدايا تو را سپاس كه بارديگر به مهماني آسماني ات ،          

                 رسيده ام....                  

        دستان نيازمندم به سوي درگاه رحمتت گشوده شده اند ، به اميد استجابتت