آنچه برای ما ارزش است

اجتماعی

-آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی خویش و دیگران و التزام به رعایت آن حقوق وحق الله

-مسولیت پذیری در فعالیت های اجتماعی و انجام فعالیتهای گروهی و تیمی

-بها دادن به خدمت اجتماعی و کمک به اقشار اسیب پذیر اجتماعی بعنوان یک وظیفه اجتماعی


-رعایت حقوق دیگران و توجه به آداب پسندیده اجتماعی در اسلام و احترام به والدین و اولیائ مدرسه

-تلاش در حراست و نگهداری سرمایه های ملی با انجام توصیه های زیست محیطی و نگهداری از منابع ایران


-افزایش رقابت سالم به منظور ایجاد انگیزه برای پیشرفت علمی

مذهبی _ملی و فرهنگی:

-سعی در گسترش خودشناسی ، خداشناسی در دانش آموزان(با برگزاری نشستهای روانشناسی و مذهبی -برگزاری مراسم دینی )

- ترویج فرهنگ نماز(برگزاری نماز جماعت با حضور روحانی)

-پرورش ملی گرایی و آشنایی با فرهنگ کهن و غنی ایران (برگزاری مراسم ملی)

-ترویج فرهنگ قرآن و تفکر در دین

-برنامه ریزی منسجم امور فرهنگی وتوجه ویژه به آنها

-انجام فرایض مذهبی و اهتمام در رعایت ظاهر و باطن اسلامی