خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها

خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد

خواندن کتاب و داستان های مختلف باعث شکل گیری ارزش های گوناگونی در ذهن کودک می شود.حساسیت او را رشد می دهد.احترام به دیگران را در اوبر می انگیزد. در اثر مطالعه , سوالاتی برایش مطرح می شود و  می تواند مسائل مختلف را با هم مقایسه کند و مجموع این نکات باعث می شود او فردی خلاق بار بیاید

مقاله مرتبط

مهارت اول: مهارت توانایی خودآگاهی
مهارت اول: مهارت توانایی خودآگاهی
خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها
خانه مهارت های زندگی کتاب خوانی راهی برای شناخت الگوها
شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون
شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون